INSERT command denied to user 'advokati-brno.cz'@'172.16.1.13' for table 'user_key_brs' Profil - Advokáti Brno
Advokáti Brno

Advokáti Brno

Profil advokátní kanceláře

Advokátní kanceláře Mgr. Evy Klimánkové a Mgr. Marty Ptáčkové poskytují služby v široké oblasti práva se zaměřením především na právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní. Právní služby poskytujeme jak v jazyce českém, tak v jazyce německém a anglickém. Přitom klademe důraz na osobní přístup ke klientům a na individuální řešení případů.

  • Při své práci postupujeme v souladu se zákonem o advokacii (č. 85/1996 Sb.) a dalšími předpisy o advokacii, jakož i stavovskými předpisy. Podle zákona je advokát mj. povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.
  • Při výkonu advokacie jsme vázáni povinností mlčenlivosti o veškerých záležitostech klienta. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta.

Rovněž jsme oprávněni činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu) a provádíme úschovy peněz a cenných papírů. Spolupracujeme s dalšími advokátními kancelářemi (advokátní kancelář Dr. Michala Rezka, advokátní kancelář Mgr. Barbory Leiterové), notáři a také s auditorem. Vždy se snažíme o finančně nejefektivnější řešení sporu. Po dohodě jsme schopni také zajistit poskytnutí právní služby v sídle klienta.

Rychlý kontakt

1Telefon: +420 541 217 418
1Adresa: Moravské náměstí 15
602 00 Brno
"Muzejka"

Kde se nacházíme

Moravské náměstí 15, Brno

Možnost parkování v parkovacím domě Rozmarýn